پروژه کلید(سوییچ) روشن و خاموش کردن LED با آردوینو UNO

2 ماه پیش | 132 مشاهده شده
پروژه کلید(سوییچ) روشن و خاموش کردن LED با آردوینو UNO

یکی از پروژه های ساده ای که می توانید با برد اردوینو انجام دهید، استفاده از یک دکمه برای کنترل LED است. در این پروژه، شما می توانید یک دکمه را به برد اردوینو متصل کنید و سپس کدی بنویسید که با فشار دادن دکمه، LED روشن و خاموش شود.

لیست قطعات و ابزارهای مورد نیاز

برای انجام پروژه کنترل LED با دکمه فشاری، شما به وسایل زیر نیاز دارید:

 • یک برد اردوینو یونو
 • یک LED
 • یک دکمه فشاری
 • یک مقاومت 220 اهم
 • چند سیم رابط

تحلیل مدار و برنامه

برای انجام این پروژه، شما نیاز به یک برد اردوینو، یک LED، یک دکمه فشاری، یک مقاومت 220 اهم و چند سیم پرشی دارید. ابتدا LED را به پین 13 برد اردوینو واصل کنید و سپس دکمه فشاری را به پین 2 برد اردوینو متصل کنید. همچنین مقاومت 220 اهم را بین پین 2 و زمین (GND) قرار دهید.

در این کد، دو متغیر ثابت buttonPin و ledPin تعریف شده اند که به ترتیب نشان دهنده پین هایی هستند که دکمه فشاری و LED به آنها متصل شده اند. در این مثال، دکمه فشاری به پین 2 و LED به پین 13 برد اردوینو متصل شده اند.

متغیر buttonState نیز برای ذخیره وضعیت فعلی دکمه فشاری (فشرده شده یا نشده) استفاده می شود.

تابع setup() یک بار در ابتدای اجرای برنامه فراخوانی می شود. در این تابع، با استفاده از تابع pinMode()، پین های متصل به LED و دکمه فشاری به عنوان خروجی و ورودی تعریف می شوند.

تابع loop() در حلقه به صورت پیوسته فراخوانی می شود. در این تابع، ابتدا با استفاده از تابع digitalRead()، وضعیت فعلی دکمه فشاری خوانده و در متغیر buttonState ذخیره می شود. سپس با استفاده از یک عبارت شرطی if، بررسی می شود که آیا دکمه فشارده شده است یا خیر. اگر دکمه فشارده شده باشد (وضع

پروژه کلید(سوییچ) روشن و خاموش کردن LED
شکل 1: مدار پروژه کلید(سوییچ) روشن و خاموش کردن LED
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;

int buttonState = 0;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
}

void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
دیدگاهتان را بنویسید

در سایت ما نظر خود را بیان کنید.