ساخت فلاشر(چشمک زن) با آردوینو UNO

8 ماه پیش | 678 مشاهده شده
ساخت فلاشر(چشمک زن) با آردوینو

فلاشر (چشمک زن) را با آردوینو برنامه نویسی می کنیم. این مدار دارای یک LED است که به دوتا از پایه ها (پین های هدربرد) متصل می کنیم. سپس با برنامه نویسی زمان روشن و خاموش شدن LED را تعیین می کنیم.

لیست قطعات و ابزارهای مورد نیاز

 • یک عدد برد آردوینو UNO
 • یک عدد LED
 • یک عدد مقاومت 100 اهمی یا 220 اهمی
 • یک عدد برد بورد
 • سیم های رابط به اندازه کافی

تحلیل مدار و برنامه

مطابق شکل پایه منفی LED را به GND وصل می کنیم. سپس پایه مثبت LED از طریق مقاومت به پایه شماره 9 در هدر برد متصل کنید.

در زیر برنامه فلشر را قرار داده ایم. در ابتدا پایه نوع را که به پایه مثبت LED متصل است، شماره آن را تعریف کرده و در تابع setup نوع آن را خروجی یا OUTPUT تعریف می کنیم. حال که نوع پایه از نوع OUTPUT تعریف شد باید بدانید این پایه دو مقدار صفر یا یک می تواند داشته باشد. صفر باعث خاموش شدن LED و یک باعث روشن شدن LED می شود.

حالت صفر را با کلمه کلیدی LOW و حالت یک را با کلمه کلیدی HIGH در برنامه نویسی می نویسیم. سپس در تابع loop که نقش تابع main در برنامه نویسی سی دارد را اجرا می کنیم. تا زمانی که برد آردوینو روشن باشد این تابع (loop) اجرا خواهد شد. در تابع loop ابتدا خروجی را HIGH و سپس یک مقدار زمان مشخص صبر می کنیم.

برای تنظیم کردن HIGH یا LOW در خروجی از تابع digitalWrite و برای ایجاد تاخیر در زمان اجرای دستورات از تابع delay استفاده شده است. با اجرای برنامه LED با فاصله زمانی یک ثانیه روشن و خاموش می شود.

شکل 1: مدار آردوینو چشمک زن
    /*
	blink
		1.	Turn on LED for 1 second
		2.	Turn off LED for 1 second
		3.	Repeat
	*/

	int pinled = 9;

	void setup() {        
		// initialize the digital pin as an output.
		pinMode(pinled, OUTPUT);   
	}

	// the loop routine runs over and over again forever:
	void loop() {
		digitalWrite(pinled, HIGH);  // turn the LED on 
		delay(1000);        // wait for a second
		digitalWrite(pinled, LOW);  // turn the LED off 
		delay(1000);        // wait for a second
	}
دیدگاهتان را بنویسید

در سایت ما نظر خود را بیان کنید.