دروس مصوب کارشناسی مهندسی کامپیوتر

2 سال پیش | 1069 مشاهده شده
دروس مصوب کارشناسی مهندسی کامپیوتر

در این پست جستارنویس لیست دروس مصوب کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه های روزانه قرار داده شده است.

درس‌های اصلی
ردیفکد درسعنوانتعداد واحدنوع واحدپیشنیازهم نیاز
1CE101مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی3نظریکارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
2CE102کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی1عملیمبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
3CE103ریاضیات گسسته3نظریریاضی عمومی 1،
مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
 
4CE104برنامه‌نویسی پیشرفته3نظریمبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسیکارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
5CE105کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته1عملیبرنامه‌نویسی پیشرفته
6CE201مدارهای منطقی3نظریریاضیات گسسته،
آزمایشگاه مدارهای منطقی
7CE202آزمایشگاه مدارهای منطقی1عملیمدارهای منطقی
8CE203ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها3نظریریاضیات گسسته،
برنامه‌نویسی پیشرفته
9CE204مدارهای الکتریکی و الکترونیکی3نظریفیزیک 2معادلات دیفرانسیل،
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
10CE205آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی1عملیمدارهای الکتریکی و الکترونیکی
11CE206زبان تخصصی2نظریزبان انگلیسی 2
12CE207معماری کامپیوتر3نظریمدارهای منطقیمعماری کامپیوتر
13CE208آزمایشگاه معماری کامپیوتر1عملی
14CE209نظریه ‌زبان‌ها و ماشین‌ها3نظریساختمان‌ داده‌ها و الگوریتم‎ها
15CE210جبر خطی کاربردی3نظریریاضی عمومی 2آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی
16CE301ریزپردازنده و زبان اسمبلی3نظریمعماری کامپیوترریزپردازنده و زبان اسمبلی
17CE302آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی1عملیآزمایشگاه سیستم‌های عامل
18CE303سیستم‌های عامل3نظریمعماری کامپیوترسیستم‌های عامل
19CE304آزمایشگاه سیستم‌های عامل1 سیستم‌های عامل،
آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
20CE305شبکه‌های کامپیوتری3نظریآمار و احتمال مهندسی،
معماری کامپیوتر
شبکه‌های کامپیوتری
21CE306آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری1عملی
22CE307مهندسی نرم‌افزار 13نظریبرنامه‌نویسی پیشرفته
23CE308روش پژوهش و ارائه2نظریزبان تخصصی، نیمسال 5 و بالاتر
24CE309کارآموزی1عملیروش پژوهش و ارائه
25CE401پروژه پایانی3عملیروش پژوهش و ارائه
جمع واحد55 

درس‌های تخصصی

بسته تخصصی طراحی و توسعه نرم‌افزار 

درس‌های بسته تخصصی طراحی و توسعه نرم‌افزار
ردیفکد درسعنوانتعداد واحدنوع واحدپیشنیازهم نیاز
1CE221طراحی الگوریتم‌ها3نظریساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها، ریاضیات گسسته
2CE231اصول طراحی پایگاه داده‌ها3نظریساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
3CE232اصول طراحی کامپایلر3نظریساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
4CE233‌زبان‌های برنامه‌نویسی3نظرینظریه ‌زبان‌ها و ماشین‌ها
5CE331مهندسی نرم‌افزار 23نظریمهندسی نرم‌افزار 1
6CE431آزمون نرم‌افزار3نظریمهندسی نرم‌افزار 2
7CE432طراحی واسط کاربر3نظریمهندسی نرم‌افزار 1
8CE421بازیابی اطلاعات3نظریساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها،
آمار و احتمال مهندسی
جمع واحد24 

بسته تخصصی سیستم‌های کامپیوتری

درس‌های بسته تخصصی سیستم‌های کامپیوتری
ردیفکد درسعنوانتعداد واحدنوع واحدپیشنیازهم نیاز
1CE222سیگنال‌ها و سیستم‌ها3نظریمعادلات دیفرانسیل
2CE241طراحی مدارهای واسط3نظریریزپردازنده و زبان اسمبلی
3CE242طراحی سیستم‌های دیجیتال برنامه‌پذیر3نظریمعماری کامپیوتر
4CE243الکترونیک دیجیتال3نظریمدارهای الکتریکی و الکترونیکی
5CE341سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ3نظریسیستم‌های عامل،
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
6CE342برنامه‌نویسی چندهسته‌ای3نظریسیستم‌های عامل
7CE422مبانی رایانش ابری3نظریشبکه‌های کامپیوتری،
سیستم‌های عامل
8CE441طراحی توأم سخت‌افزار و نرم‌افزار3نظریمعماری کامپیوتر
جمع واحد24 

بسته تخصصی هوش مصنوعی 

درس‌های بسته تخصصی هوش مصنوعی
ردیفکد درسعنوانتعداد واحدنوع واحدپیشنیازهم نیاز
1CE221طراحی الگوریتم‌‌ها3نظریساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها، ریاضیات گسسته
2CE222سیگنال‌ها و سیستم‌ها3نظریمعادلات دیفرانسیل
3CE251مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی3نظریساختمان داده‌ها و الگوریتم‌هاجبر خطی کاربردی
4CE351مبانی هوش محاسباتی3نظریطراحی الگوریتم‌ها
5CE352اصول علم ربات3نظریسیگنال‌ها و سیستم‌ها
6CE451مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک3نظریمبانی هوش محاسباتی
7CE452داده کاوی3نظریمبانی هوش محاسباتی
8CE421بازیابی اطلاعات3نظریساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها،
آمار و احتمال مهندسی
جمع واحد24 

بسته تخصصی شبکه‌های کامپیوتری

درس‌های بسته تخصصی شبکه‌های کامپیوتری
ردیفکد درسعنوانتعداد واحدنوع واحدپیشنیازهم نیاز
1CE222‌سیگنال‌ها و سیستم‌ها3نظریمعادلات دیفرانسیل
2CE261برنامه‌نویسی وب3نظریشبکه‌های کامپیوتری
3CE361انتقال داده­ها3نظریشبکه‌های کامپیوتری،
‌سیگنال‌ها و سیستم‌ها
4CE362مبانی امنیت اطلاعات3نظریشبکه‌های کامپیوتری
5CE363سیستم‌های چندرسانه‌ای3نظریآمار و احتمالات مهندسی،
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
6CE364برنامه‌نویسی دستگاه‌های سیار3نظریبرنامه‌نویسی پیشرفته
7CE422مبانی رایانش ابری3نظریشبکه‌های کامپیوتری،
سیستم‌های عامل
8CE461مبانی اینترنت اشیا3نظریریزپردازنده و زبان اسمبلی،
 شبکه‌های کامپیوتری
جمع واحد24 

درس‌های اختیاری

درس‌های اختیاری
ردیفکد درسعنوانتعداد واحدنوع واحدپیشنیازهم نیاز
1CE371گرافیک کامپیوتری3نظریبرنامه‌نویسی پیشرفته
2CE372تعامل انسان و کامپیوتر3نظریمهندسی نرم‌افزار 1
3CE373کارگاه ساخت ربات1عملیاصول علم ربات
4CE374طراحی بازی‌های کامپیوتری3نظریبرنامه‌نویسی پیشرفته
5CE375نظریه محاسبات3نظرینظریه‌ی ‌زبان‌ها و ماشین‌ها
6CE376شبیه‌سازی کامپیوتری3نظریسیستم‌های عامل،
آمار و احتمال مهندسی
7CE377مبانی پویانمایی کامپیوتری3نظریگرافیک کامپیوتری
8CE378مدیریت پروژه فناوری اطلاعات3نظری
9CE379تجارت الکترونیکی2نظریاقتصاد مهندسی،
شبکه‌های کامپیوتری
10CE380توسعه کسب و کار نوپا3نظریمهندسی نرم‌افزار 1
11CE381سیستم‌های اتوماسیون صنعتی3نظریریزپردازنده و زبان اسمبلی
12CE382مباحث ویژه 13نظری
13CE383مباحث ویژه 23نظری
14کنترل خطی
(مهندسی برق)
3نظری
15اقتصاد مهندسی
(مهندسی صنایع)
3نظری
16کنترل پروژه
(مهندسی صنایع)
3نظری
17نظریه گراف
(علوم کامپیوتر)
3نظری
18محاسبات عددی
(ریاضی)
2نظری
19کلیه درس‌ها اخذ نشده از بسته‌های تخصصی تا پنج درس3نظری
20دو درس از دوره کارشناسی سایر دانشکده‌ها با مجوز دانشکده3نظری
21دو درس از مقطع کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر با مجوز دانشکده3نظری
  • اخذ درس‌های ردیف‌های 21 تا 25 از رشته‌های مشخص شده نیازمند اخذ مجوز از دانشکده نیست.
دیدگاهتان را بنویسید

در سایت ما نظر خود را بیان کنید.