دروس مصوب کارشناسی مهندسی برق

2 سال پیش | 1003 مشاهده شده
دروس مصوب کارشناسی مهندسی برق

در این پست جستارنویس لیست دروس مصوب کارشناسی مهندسی برق دانشگاه های روزانه قرار داده شده است.

ردیفکدنامسیلابس درسواحدنوع (۱)ارائه
۱۲۳۰۲۰۱۳احتمالات و آمارسیلابس۳پایهتئوری
۲۲۳۰۲۵۱۱آز الکتریسیته (آز فیزیک ۲)سیلابس۱پایهعملی
۳۲۰۲۱۷۱۳مبانی برق ۱سیلابس۳اصلیتئوری
۴۲۰۲۱۷۲۳مبانی برق ۲سیلابس۳اصلیتئوری
۵۲۰۲۲۷۱۱آز مبانی برق ۱۱اصلیعملی
۶۲۰۲۲۷۲۱آز مبانی برق ۲۱اصلیعملی
۷۲۳۰۲۰۶۱آز مدار ۱سیلابس۱اصلیعملی
۸۲۳۰۲۰۹۱آز الکترونیک ۱سیلابس۱اصلیعملی
۹۲۳۰۲۱۵۱آز ماشینهای الکتریکی ۱سیلابس۱اصلیعملی
۱۰۲۳۰۲۱۸۱آز مدارهای منطقیسیلابس۱اصلیعملی
۱۱۲۳۰۲۲۴۱آز سیستمهای کنترل خطیسیلابس۱اصلیعملی
۱۲۲۳۰۳۰۴۳ریاضیات مهندسیسیلابس۳اصلیتئوری
۱۳۲۳۰۴۰۰۳کنترل دیجیتال۳اصلیتئوری
۱۴۲۳۰۵۰۳۳مدارهای الکتریکی ۱سیلابس۳اصلیتئوری
۱۵۲۳۰۵۰۶۳مدارهای الکتریکی ۲سیلابس۳اصلیتئوری
۱۶۲۳۰۵۰۷۳الکترومغناطیسسیلابس۳اصلیتئوری
۱۷۲۳۰۵۰۹۳الکترونیک ۱سیلابس۳اصلیتئوری
۱۸۲۳۰۵۱۱۳الکترونیک ۲سیلابس۳اصلیتئوری
۱۹۲۳۰۵۱۵۳ماشینهای الکتریکی ۱سیلابس۳اصلیتئوری
۲۰۲۳۰۵۱۶۳ماشینهای الکتریکی ۲سیلابس۳اصلیتئوری
۲۱۲۳۰۵۱۸۳مدارهای منطقیسیلابس۳اصلیتئوری
۲۲۲۳۰۵۲۱۳تجزیه و تحلیل سیستمهاسیلابس۳اصلیتئوری
۲۳۲۳۰۵۲۴۳سیستمهای کنترل خطیسیلابس۳اصلیتئوری
۲۴۲۳۰۵۲۷۳مخابرات ۱سیلابس۳اصلیتئوری
۲۵۲۳۰۷۰۰۲زبان تخصصیسیلابس۲اصلیتئوری
۲۶۲۳۴۷۵۶۲کارآموزی۲اصلیعملی
۲۷۲۳۸۴۱۳۲روش تحقیق و گزارش‌نویسی۲اصلیتئوری
۲۸۱۰۲۱۲۵۳فیزیک مدرنسیلابس۳تخصصیتئوری
۲۹۲۰۱۰۷۹۲ترمودینامیک عمومیسیلابس۲تخصصیتئوری
۳۰۲۳۰۲۰۴۱آز الکترونیک صنعتیسیلابس۱تخصصیعملی
۳۱۲۳۰۲۰۵۱آز سیستم تلویزیون۱تخصصیعملی
۳۲۲۳۰۲۱۰۱آز مدارهای مخابراتی۱تخصصیعملی
۳۳۲۳۰۲۱۱۱آز الکترونیک ۲سیلابس۱تخصصیعملی
۳۴۲۳۰۲۱۲۱آز الکترونیک ۳سیلابس۱تخصصیعملی
۳۵۲۳۰۲۱۷۱آز کنترل صنعتیسیلابس۱تخصصیعملی
۳۶۲۳۰۵۲۴۱آز سیستمهای کنترل دیجیتال۱تخصصیعملی
۳۷۲۳۰۵۲۵۱آز ابزار دقیق۱تخصصیعملی
۳۸۲۳۰۵۳۵۳کنترل پروژه۳تخصصیتئوری
۳۹۲۳۰۶۱۰۳مدارهای مخابراتیسیلابس۳تخصصیتئوری
۴۰۲۳۰۶۱۲۳الکترونیک ۳سیلابس۳تخصصیتئوری
۴۱۲۳۰۶۳۰۳فیلتر و سنتز مدارسیلابس۳تخصصیتئوری
۴۲۲۳۰۹۰۵۳سیستم تلویزیونسیلابس۳تخصصیتئوری
۴۳۲۳۰۹۱۷۳کنترل صنعتی۳تخصصیتئوری
۴۴۲۳۰۹۲۷۳شبکه‌های عصبیسیلابس۳تخصصیتئوری
۴۵۲۳۱۲۰۶۱آز ماشین ۲۱تخصصیعملی
۴۶۲۳۱۲۱۸۱آز فشار قویسیلابس۱تخصصیعملی
۴۷۲۳۱۲۲۱۱آز حفاظت ورله‌هاسیلابس۱تخصصیعملی
۴۸۲۳۱۳۱۱۱آز سیستمهای قدرت۱تخصصیعملی
۴۹۲۳۱۶۰۳۳الکترونیک صنعتیسیلابس۳تخصصیتئوری
۵۰۲۳۱۶۰۶۳ماشین ۳سیلابس۳تخصصیتئوری
۵۱۲۳۱۶۰۹۳بررسی سیستمهای قدرت ۱سیلابس۳اصلیتئوری
۵۲۲۳۱۶۱۲۳بررسی قدرت ۲۳تخصصیتئوری
۵۳۲۳۱۶۱۵۳تولید و نیروگاه۳تخصصیتئوری
۵۴۲۳۱۶۱۸۳عایقها و فشار قویسیلابس۳تخصصیتئوری
۵۵۲۳۱۶۱۹۳طرح خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه۳تخصصیتئوری
۵۶۲۳۱۶۲۱۳حفاظت و رله‌هاسیلابس۳تخصصیتئوری
۵۷۲۳۱۶۲۴۳ماشین مخصوص۳تخصصیتئوری
۵۸۲۳۱۶۲۷۳تاسیسات الکتریکیسیلابس۳تخصصیتئوری
۵۹۲۳۱۹۰۳۳طرح پستهای فشار قوی و پروژه۳تخصصیتئوری
۶۰۲۳۱۹۲۱۳اقتصادمهندسی۳تخصصیتئوری
۶۱۲۳۱۹۲۳۳اجزای نوین شبکه‌های برق۳تخصصیتئوری
۶۲۲۳۲۲۱۰۱آز میکروپروسسورسیلابس۱تخصصیعملی
۶۳۲۳۲۲۱۱۱پروژه از الکترونیک ۳۱تخصصیعملی
۶۴۲۳۲۲۱۲۱آز تکنیک پالسسیلابس۱تخصصیعملی
۶۵۲۳۲۳۲۰۱آز میکروکامپیوتر۱تخصصیعملی
۶۶۲۳۲۵۰۱۳الکترونیک لیزرسیلابس۳تخصصیتئوری
۶۷۲۳۲۵۰۴۱آز الکترونیک لیزر۱تخصصیعملی
۶۸۲۳۲۶۰۳۳فیزیک الکترونیکسیلابس۳تخصصیتئوری
۶۹۲۳۲۶۲۱۳اندازه‌گیری الکترونیکیسیلابس۳تخصصیتئوری
۷۰۲۳۲۶۲۲۳مدارهای منطقی برنامه‌پذیر۳تخصصیتئوری
۷۱۲۳۲۶۲۳۳مدارهای پالس و دیجیتالسیلابس۳تخصصیتئوری
۷۲۲۳۲۶۲۴۳معماری کامپیوتر و ریزپردازنده‌هاسیلابس۳تخصصیتئوری
۷۳۲۳۲۶۲۵۳انتقال داده‌ها۳تخصصیتئوری
۷۴۲۳۲۶۲۶۳سامانه‌های چند رسانه‌ایسیلابس۳تخصصیتئوری
۷۵۲۳۲۶۲۸۳سیستمهای ریزپردازنده‌ای و مدارهای واسطهسیلابس۳تخصصیتئوری
۷۶۲۳۲۶۲۹۳مدارها و سیستمهای مجتمع CMOS۳تخصصیتئوری
۷۷۲۳۲۶۳۱۳طراحی سیستمهای VLSI۳تخصصیتئوری
۷۸۲۳۲۶۳۲۳مدارهای منطقی پیشرفته۳تخصصیتئوری
۷۹۲۳۳۲۱۸۱آز مایکروویو۱تخصصیعملی
۸۰۲۳۳۴۰۱۱آز مخابرات دیجیتال۱تخصصیعملی
۸۱۲۳۳۴۰۲۳اصول پردازش سیگنالهای دیجیتالسیلابس۳تخصصیتئوری
۸۲۲۳۳۶۰۳۳مخابرات ۲سیلابس۳تخصصیتئوری
۸۳۲۳۳۶۱۲۳میدانها و امواجسیلابس۳تخصصیتئوری
۸۴۲۳۳۶۱۵۳انتنسیلابس۳تخصصیتئوری
۸۵۲۳۳۶۱۸۳مایکروویوسیلابس۳تخصصیتئوری
۸۶۲۳۳۶۲۱۳سیستمهای انتقال ۱۳تخصصیتئوری
۸۷۲۳۳۹۱۲۳انتشار امواج۳تخصصیتئوری
۸۸۲۳۳۹۱۴۳فیبر نوری۳تخصصیتئوری
۸۹۲۳۳۹۲۱۳مخابرات سیار۳تخصصیتئوری
۹۰۲۳۳۹۲۲۱آز پردازش سیگنال دیجیتال۱تخصصیعملی
۹۱۲۳۳۹۲۳۳سیستم های مخابرات نوری۳تخصصیتئوری
۹۲۲۳۳۹۲۴۳برنامه سازی پیشرفته۳تخصصیتئوری
۹۳۲۳۳۹۲۵۳مباحث ویژه (مبانی انرژی های تجدید پذیر )سیلابس۳تخصصیتئوری
۹۴۲۳۳۹۳۷۳شبکه مخابرات داده‌هاسیلابس۳تخصصیتئوری
۹۵۲۳۳۹۳۸۳شبکه های مخابراتی۳تخصصیتئوری
۹۶۲۳۳۹۴۲۳مبانی نظریه کدینگ۳تخصصیتئوری
۹۷۲۳۵۶۰۰۳جبر خطیسیلابس۳تخصصیتئوری
۹۸۲۳۵۶۱۱۳کنترل مدرن۳تخصصیتئوری
۹۹۲۳۵۶۱۲۳ابزار دقیقسیلابس۳تخصصیتئوری
۱۰۰۲۳۵۶۱۳۳مدلسازی سیستمهای دینامیکی۳تخصصیتئوری
۱۰۱۲۳۵۶۱۶۳مقدمه‌ای بر هوش محاسباتیسیلابس۳تخصصیتئوری
۱۰۲۲۳۵۶۱۷۳اتوماسیون صنعتیسیلابس۳تخصصیتئوری
۱۰۳۲۳۵۶۱۹۳مقدمه‌ای بر رباتیک۳تخصصیتئوری
۱۰۴۲۳۸۴۱۴۲مباحث ویژه در الکترونیک۲تخصصیتئوری

دیدگاهتان را بنویسید

در سایت ما نظر خود را بیان کنید.